Szerződéskötést megelőző tájékoztatás fogyasztók részére

 1. Tájékoztatjuk, hogy a shelbyrent.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül személygépjármű bérlésére irányuló szolgáltatás igénybevétele során a a Shelby Rent Korlátolt Felelősségű Társasággal köt (továbbiakban: szolgáltató) szerződést a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. A szolgáltató adatai:

 

 1. székhely: 2000 Szentendre, Pacsirta utca 11.
 2. cégjegyzékszám: 13-09-217086
 3. adószám: 27535756-1-13
 4. telefonszám: +36 30 014 4609
 5. e-mail: [email protected]

 6. A Weboldalon keresztül a szolgáltatótól határozott idejű, személygépkocsi bérlésre irányuló szerződés megkötésére nyílik lehetősége. A bérelhető személygépjárművekről a Weboldalon a személygépjárművek típusát, modelljét, főbb tulajdonságait összefoglaló leírás érhető el. A személygépjárművek bérbeadására a szolgáltató minden esetben jogosult.

Kérjük, hogy a szolgáltatás megrendelése előtt a közzétett leírást elolvasni szíveskedjenek, valamint kérdés esetén forduljanak bizalommal munkatársainkhoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön mint fogyasztó arra vonatkozó kérését, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését az Önt mint fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján megillető elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül kezdje meg, köteles a szolgáltatóval kifejezetten közölni. 

A szolgáltatói ÁSZF alkalmazásában ilyen kifejezett közlésnek minősül, ha a fogyasztó az ezen határidő lejártát megelőző időpontban jelöli meg a bérleti szerződés időtartamának kezdetét, és a bérleti díjat a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizeti. A fogyasztó ezzel egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja az őt megillető elállási, felmondási jogot.

 

 1. A Weboldalon keresztül igénybe szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező Díjtáblázatban kerülnek feltüntetésre, nettó és bruttó árként megjelölve, forintban kifejezve.

 

Az Általános Szerződési Feltételek az alábbi linkekről érhetőek el:

ÁSZF: https://shelbyrent.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 1. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a bérelt jármű használatára vonatkozó szabályokról, a kárfelelősség szabályairól, a fogyasztót megillető elállás, felmondás jogáról, valamint a szolgáltató panaszkezelési módjáról az ÁSZF-ben tájékozódhat, amely a 3. pontban megadott linkről érhető el. Kérdés esetén a fenti elérhetőségek valamelyikén szíveskedjenek munkatársainkhoz fordulni.

 

 1. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról való tudnivalók:

A Ptk. 6:178. § (1) bekezdése alapján a kellékszavatosság szabályainak megfelelően köteles helytállni azért, hogy a bérelt személygépjármű szerződésszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas. A szolgáltatás jellegénél fogva a megrendelőt termékszavatossági és jótállási jog nem illet meg.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződést felmondhatja.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhíjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Tájékoztatjuk, hogy esetleges panaszaival megilleti Önt a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége, amennyiben a szolgáltató az Ön panaszát elutasította. Választása szerint a szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is fordulhat. A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:

Pest Megyei Békéltető Testület (székhely és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2., e-mail: [email protected], hivatali kapu: 560351920 telefonszám: +3617927881).