ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF a shelbyrent.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül személygépjármű bérlésére irányuló, fogyasztók (továbbiakban: megrendelő) és a szolgáltató között létrejött bérleti szerződés vonatkozásában állapítja meg a felek jogait és kötelezettségeit, szabályozza a foglalást, valamint a foglalás leadását követő folyamatokat.

 1. A szolgáltató adatai
  1. A jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatást a Shelby Rent Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: szolgáltató) nyújtja. A szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltató és a megrendelő között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint határozott időre szóló ingó bérleti szerződés jön létre. A szolgáltató főbb adatai:
   1. székhely: 2000 Szentendre, Pacsirta utca 11.
   2. cégjegyzékszám: 13-09-217086
   3. adószám: 27535756-1-13
   4. telefonszám: +36 30 014 4609
   5. e-mail: [email protected]
 2. A szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás igénybevételének feltételei, a foglalás menete
  1. A megrendelő és a szolgáltató között a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele esetén személygépjármű bérlésére irányuló, határozott idejű bérleti szerződés jön létre. A szolgáltató a megrendelő által előre közölt időtartamra a szolgáltató tulajdonában álló vagy más jogcímen birtokában tartott és jogszerűen bérbeadható személygépjárműveket adja bérbe bérleti díj fizetése ellenében a megrendelő részére.
  2. A szolgáltatást minden olyan, fogyasztónak minősülő természetes személy jogosult igénybe venni, aki 23. életévét betöltötte és legalább 5 éve rendelkezik B kategóriás, magyar vezetői engedéllyel vagy azzal egyenértékű EGT-államban kiállított vezetői engedéllyel vagy nemzetközi vezetői engedéllyel.
  3. A megrendelő a Weboldal „Foglalási naptár” elnevezésű felületén adhat le foglalást a szolgáltató felé. A foglalás leadásánál a megrendelő köteles megadni nevét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát, vezetői engedélyének megszerzésének évét. A megrendelő ezen a felületen, legördülő menüből választhatja ki az általa kibérelni kívánt személygépjárművet, valamint itt adhatja meg év, hónap, nap pontossággal, hogy a választott személygépjárművet milyen időtartamban kívánja bérelni. A megrendelő a foglaláskor a bérlés célját is köteles röviden megadni a szolgáltató részére. A megrendelő a foglalást a „Lefoglalom!” gombra kattintva küldheti el a szolgáltató részére.
  4. A megrendelő a „Lefoglalom!” gombra kattintást megelőzően a megadott adatokat javíthatja, módosíthatja. A „Lefoglalom!” gombra kattintást követően a foglalás módosítására a weboldalon keresztül már nem kerülhet sor.
  5. Azzal, hogy a megrendelő a „Lefoglalom!” gombra kattint, a megrendelő ajánlatot tesz a szolgáltató felé személygépjármű bérlésére irányuló határozott idejű bérleti szerződés megkötésére, tehát a foglalás elküldésével bérleti szerződés a felek között önmagában nem jön létre.
  6. A foglalás 2.3. és 2.4. pontban jelzett leadását követően a szolgáltató megvizsgálja a foglalásban foglalt adatokat. Amennyiben a szolgáltató a foglalással kapcsolatosan a bérlet megrendelő által megjelölt kezdő napját megelőző …… napig nem küld e-mailes visszajelzést (továbbiakban: visszaigazoló e-mail), úgy azt akként kell tekinteni, hogy a szolgáltató a megrendelő szerződéskötésre irányuló ajánlatát nem fogadta el. Amennyiben az előző mondatban megjelölt időintervallumban a megrendelő által megadott adatokkal a szolgáltató visszaigazolta a megrendelő e-mail címére küldött visszaigazoló e-maillel, úgy a felek között a bérleti szerződés létrejön.
  7. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a foglalás adatait, ekként a bérlő nevét, életkorát, jogosítványának megszerzésének idejét, a bérlet kezdő és záró napját, a bérelt személygépjármű átadásának és visszaadásának helyét és idejét, a foglalás számát, továbbá a megrendelő által fizetendő, pontos nettó és bruttó bérleti díjat, valamint a fizetés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, információt.
  8. Amennyiben a szolgáltató a megrendelő által leadott foglalásnak megfelelően nem tud szolgáltatás nyújtani, erről a megrendelőt értesíti e-mailen keresztül a bérlet megrendelő által megjelölt kezdőnapját megelőző …… napig.
  9. Amennyiben a szolgáltató a foglalásban rögzítettektől eltérően sem tud szolgáltatást nyújtani, úgy a 2.8. pontban jelzett tájékoztatás megküldése útján a foglalás a szolgáltató által lemondásra kerül, ez esetben a felek között fizetési kötelezettséget keletkeztető bérleti szerződés nem jön létre.
  10. Amennyiben a szolgáltató a foglalásban rögzítettektől eltérően tud szolgáltatást nyújtani, úgy a 2.8. pontban a szolgáltató megjelöli, hogy milyen eltérő feltételekkel, tud teljesíteni. Ez esetben a 2.8. pontban foglalt tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 2.7. pontban foglalt adatokat. A jelen pontban foglalt esetben a megrendelő e-mailben a foglalást visszavonhatja, vagy nyilatkozhat akként, hogy a szolgáltató tájékoztatása szerinti feltételekkel, értékekkel kéri a szolgáltatás nyújtását. Ha a megrendelő az e-mailes tájékoztató megküldését követő 2 munkanapon belül a tájékoztatásra érdemben nem reagál, úgy kell tekinteni, hogy foglalását visszavonja, és ez esetben a felek között fizetési kötelezettséget keletkeztető bérleti szerződés nem jön létre.
  11. Ha megrendelő a szolgáltató szerinti feltételekkel, értékekkel kéri szolgáltatás nyújtását, úgy a megrendelő ezen nyilatkozatának megküldésével jön létre a felek között fizetési kötelezettséget keletkeztető bérleti szerződés.
 3. A kaucióra, a bérleti díjra, továbbá az utólagos díjakra vonatkozó szabályok
  1. A szolgáltató a bérleti díj összegét a jelen ÁSZF 1. mellékletét képező díjtáblázat (továbbiakban: Díjtáblázat) alapján határozza meg. A bérleti díj megfizetése a bérlet időtartamának figyelembevételével meghatározott, kilométerben kifejezett futási távolságon történő használatra (továbbiakban: futási távolság) jogosítja fel a megrendelőt.
  2. A bérleti díj előre esedékes, azaz a megrendelő köteles azt teljes egészében a bérelt személygépjármű átvételét megelőzően átutalással vagy bankkártyás fizetés útján a szolgáltató részére megfizetni.
  3. A megrendelő a bérelt személygépjármű átvételekor a Díjtáblázatban meghatározott összegű kauciót köteles a szolgáltató részére készpénzben megfizetni. A megrendelő a kaució összegéről átvételi elismervényt kap.
  4. A szolgáltató a kauciót a megrendelő által bérelt személygépjárműnek a bérlet lejártának napján történő visszaadásakor, de legkésőbb a visszaadást követő 60 napon belül a megrendelő részére teljes összegben visszafizeti, amennyiben a megrendelő az általa bérelt személygépjárművet károsodás nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas, az átadáskorival megegyező állapotban adja vissza a szolgáltató részére.
  5. A szolgáltató a felek között létrejött bérleti szerződésből eredő követeléseit a kaució összegéből közvetlenül jogosult kielégíteni. Amennyiben a szolgáltató követelésének jogosságát a megrendelő nem ismeri el, azt vitatja, úgy a szolgáltató a kaució teljes összegét jogosult a felek közötti jogvita rendezéséig visszatartani. Jelen pont alkalmazásában a felek közötti jogvita rendezésének minősül a felek egymással kötött, írásbeli megállapodásának felek általi maradéktalan teljesítése, továbbá a jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság és/vagy bíróság jogerős és végrehajtható döntése.
  6. A szolgáltató a Díjtáblázatban foglaltak szerint jogosult utólagosan túlfutási díjat (továbbiakban: Túlfutási díj) felszámítani, amennyiben a megrendelő a futási távolságot a bérlet időtartama alatt túllépi. A megrendelő semmilyen mértékben nem jogosult a bérleti díj visszatérítésére, ha a futási távolság egészét nem használja ki a bérlet időtartama alatt.
  7. A szolgáltató a Díjtáblázatban foglaltak szerint jogosult takarítási díjat felszámítani, amennyiben a megrendelő az általa bérelt személygépjárművet szennyezett állapotban adja vissza a szolgáltató részére a bérlet lejártakor. Amennyiben a szennyezés eltávolítása többletköltséggel jár (így különösen, de nem kizárólagosan kárpittisztítás, polírozás stb.), ezen többletköltség megfizetése a megrendelőt terheli.
  8. A szolgáltató a Díjtáblázatban foglaltak szerint jogosult gumiabroncs-kopási díjat felszámítani, amennyiben a gumiabroncs kopása a bérelt személygépjárműre vonatkoztatott, rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező, 1000 km-re vetített kopási átlagot meghaladja.
  9. A szolgáltató a Díjtáblázatban foglaltak szerint jogosult extra-igénybevételi díjat felszámítani, amennyiben a megrendelő a bérelt személygépjárművel a Díjtáblázatban foglalt sebességhatárokat átlépi.
  10. A szolgáltató a 3.6-3.9. pontban foglalt díjakat a megrendelő által bérelt személygépjármű visszaadásakor, de legkésőbb az azt követő 14 napon belül jogosult a megrendelővel szemben felszámítani.
  11. A szolgáltató a jelen fejezetben foglalt, megrendelő által ténylegesen megfizetett díjakról minden esetben köteles számlát kiállítani a mindenkor hatályos, magyar számviteli jogszabályok szerint. A kiállított számlát a szolgáltató a megrendelő részére elektronikusan, e-mail útján küldi meg.
  12. A szolgáltató a Díjtáblázatban foglalt tételeket nettó és bruttó árban egyaránt köteles feltüntetni. A szolgáltató a Díjtáblázatban foglalt tételeket egyoldalúan jogosult módosítani, azzal, hogy a szolgáltató által már visszaigazolt foglalások tekintetében a díjak utólag nem módosulnak.
  13. A hibásan feltüntetett árból fakadó következményeket a szolgáltató köteles viselni.
  14. A Díjtáblázat az alábbi linkről érhető el: https://shelbyrent.hu/berelheto-autoink/
 4. A bérelt személygépjármű megrendelő részére történő átadása, szolgáltató részére történő visszaadása
  1. A megrendelő az általa bérelt személygépjárművet a bérlet kezdőnapjának 7 órájától 10 órájáig vehető át a visszaigazoló e-mailben jelzett helyen. 
  2. A megrendelő a személygépjárművet a bérlet utolsó napjának  7 órájától 10 órájáig köteles a szolgáltató részére visszaadni a visszaigazoló e-mailben jelzett helyen.
  3. Ha a megrendelő a bérelt személygépjárművet a 4.1. pontban jelzett időintervallumban nem veszi át, és ezen időintervallumot megelőzően elállási jogát nem gyakorolta, úgy a szolgáltató a megrendelő által előzetesen megfizetett bruttó bérleti díj 50%-át jogosult megtartani meghiúsulási kötbér címén.
  4. Ha a megrendelő a bérelt személygépjárművet a 4.2. pontban jelzett időintervallumban nem adja vissza a szolgáltató részére a visszaigazoló e-mailben jelzett helyen, úgy a megrendelő napi 100.000 Ft késedelmi kötbért köteles a szolgáltató részére megfizetni. A megrendelő a késedelmi kötbért minden megkezdett, visszaadási késedelemmel érintett nap után köteles megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke az előzetesen megfizetett bérleti díj háromszorosát nem haladhatja meg.
  5. A bérelt személygépjármű megrendelő részére történő átadásakor a szolgáltató a személygépjármű átadáskori, külső-belső állapotát fényképfelvételekkel dokumentálja. A felek átadáskor legalább két példányban a bérlet fontosabb részleteit (így különösen a felek adatait, a bérlet időtartamát, bérelt személygépjármű márkáját, típusát, rendszámát) tartalmazó okiratot töltenek ki, melyet a szolgáltató átadáskor jelenlévő képviselője és a megrendelő aláírnak. A megrendelő a bérlet időtartama alatt ezen okiratot köteles magánál tartani. A szolgáltató átadáskor jelenlévő képviselője jogosult a megrendelő személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint vezetői engedélyét ellenőrizni, és azok alapján a megrendelő nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, személyigazolvány és vezetői engedély számát rögzíteni a fentiekben jelzett okiratban.
  6. A szolgáltató a jármű átadását megtagadhatja, amennyiben átadáskor kiderül, hogy a megrendelő foglaláskor valótlan adatokat adott meg vagy nem felel meg a 2.2. pontban rögzített feltételeknek, továbbá, ha kaució fizetési kötelezettségének a megrendelő nem tesz eleget, valamint, ha a megrendelő láthatóan vezetésre képtelen állapotban kívánja a személygépjárművet átvenni. Ha a szolgáltató a jármű átadását a jelen pontban foglalt okból megtagadja, úgy a szolgáltató a megrendelő által előzetesen megfizetett bruttó bérleti díj 50%-át jogosult megtartani meghiúsulási kötbér címén.
  7. A szolgáltató a megrendelő által bérelt személygépjármű visszaadásakor köteles ellenőrizni a megrendelő jelenlétében a részére visszaadott gépjármű állapotát. Amennyiben a személygépjármű állapota eltér az átadáskori állapottól, úgy a szolgáltató az eltéréseket, károsodásokat – amennyiben lehetséges – fényképfelvételekkel rögzíti, valamint azokról írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a megrendelő és a szolgáltató képviselője írják alá, abból egy példány a megrendelő részére átadásra kerül. Amennyiben a megrendelő a jegyzőkönyv aláírását, átvételét megtagadja, úgy a szolgáltató a jegyzőkönyv szolgáltató képviselője által aláírt egy példányát megkísérli ajánlott és tértivevényes postai küldeményként eljuttatni a megrendelő részére.
 5. A személygépjármű használatára vonatkozó különös rendelkezések
  1. A megrendelő az általa bérelt személygépjárművet rendeltetésszerűen, a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan közlekedési jogszabályok – betartásával köteles használni.
  2. A bérelt személygépjárművet szigorúan tilos ittas és/vagy bódult (kábítószeres befolyásoltság alatti) állapotban használni, továbbá nem használható semminemű üzletszerű, vállalkozási tevékenység végzésére, illetve ilyen tevékenység keretében. Ezen túlmenően a bérelt személygépjárművet szigorúan tilos akár közúton, akár versenypályán, akár közforgalom elől elzárt magánúton autóversenyzésre, autóversenyre való felkészülésre, gépjárművezetés-oktatásra, vontatásra, gumifüstölésre használni. A bérelt személygépjárművet szigorúan tilos bűncselekmény vagy más jogellenes cselekmény elkövetéséhez, bűncselekmény vagy más jogellenes cselekmény elkövetéséhez való segítségnyújtásra használni.
  3. A megrendelő a bérelt személygépjárművet nem jogosult albérletbe adni, továbbá semmilyen jogcímen nem adhatja harmadik személyek birtokába, használatába. A bérelt személygépjárművet kizárólag a megrendelő jogosult vezetni. A megrendelő a tényleges károkozó személyétől függetlenül felel a megrendelő személyében vagy vagyontárgyaiban, a bérelt személygépjárműben, harmadik személyekben vagy ezek vagyontárgyaiban keletkezett károkért, ideértve mindazon károkat is, amelyek nem következtek volna be, ha a megrendelő a jelen pontban foglalt tilalmat nem sértette volna meg.
  4. A megrendelő a bérelt személygépjármű motorháztetejét kizárólag a szolgáltató előzetes hozzájárulása esetén jogosult felnyitni. A szolgáltató hozzájárulása nélkül történő motorháztetőfelnyitás esetén a szolgáltató a kaució összegéből hozzájárulás nélküli felnyitásonként 10.000 Ft-ot jogosult levonni és megtartani.
  5. A megrendelő kizárólag a szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a személygépjárművet Magyarország területén kívül használni. Külföldi használat esetén a megrendelő köteles tájékozódni a külföldi közlekedési, valamint más járműhasználatra vonatkozó jogszabályok felől, továbbá minden, külföldi használattal felmerülő költség (így különösen, de nem kizárólagosan úthasználati díjak, egyéb, közlekedésre vonatkozó jogszabályok által előírt díjak) közvetlenül a megrendelőt terhelik. A külföldi jogszabályok és díjak tekintetében a szolgáltatót semmilyen tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
  6. A külföldi használat iránti igényét a megrendelő a foglaláskor köteles jelezni a szolgáltató részére, megjelölve azon külföldi országokat, melyekben a személygépjárművet használni kívánja.
  7. Külföldi használat szolgáltató általi engedélyezése esetén a felek kötelesek írásban rögzíteni a 4.5. pontban jelzett okiratban azon országokat, ahol a bérlet időtartama alatt a megrendelő az általa bérelt személygépjárművet jogosult használni.
  8. A megrendelő a bérlet teljes időtartama alatt köteles az általa bérelt személygépjármű forgalmi engedélyét és indító kulcsát, valamint a 4.5. pontban jelzett okiratot magánál tartani.
  9. A bérelt személygépjármű indítókulcsáról, okmányairól szigorúan tilos másolatot készíteni.
  10. A bérelt személygépjárművet tilos használni az üzemi folyadékok (motorolaj, fékolaj, hűtőfolyadék stb.) elfolyása, befagyása, illetve bármilyen egyéb meghibásodás vagy annak gyanúja esetén. Tilos bármilyen folyadék utántöltése, az ablakmosó folyadék kivételével. A megrendelő bármilyen meghibásodás észlelése, gyanúja esetén köteles haladéktalanul értesíteni a szolgáltatót.
  11. A bérelt személygépjárművet éjszakára vagy hosszabb állás idejére a megrendelő zárt helyen köteles tárolni. Ezen tárolás költségei a megrendelőt terhelik.
  12. Tilos a bérelt személygépjárművön bármilyen átalakítást, módosítást elvégezni, így különösen, de nem kizárólagosan tilos a bérelt gépjármű bármely beépített biztonsági berendezésének (pl. légzsák, biztonsági öv stb.) működését bármilyen módon meggátolni, kiiktatni. A bérelt személygépjárművet kizárólag a szolgáltató javíthatja, illetve javíttathatja.
  13. 3 évnél fiatalabb vagy 135 centiméternél nem magasabb gyermek a bérelt személygépjárműben kizárólag a hátsó ülésen, a közúti közlekedési szabályoknak megfelelő gyermekbiztonsági rendszer használatával szállítható. Ha a bérelt személygépjármű gyári kialakításánál fogva gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére nem alkalmas, úgy a fenti tulajdonságokkal rendelkező gyermek a bérelt személygépjárműben nem szállítható. A jelen pont megszegéséből, valamint a nem szabályos gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásából, illetve az alkalmazott gyermekbiztonsági rendszer nem megfelelő használatából eredő károkért és személyi sérülésekért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
  14. A bérelt személygépjárműben tilos háziállatot, élőállatot szállítani, valamint tilos dohányozni.
  15. Tilos a bérelt személygépjárművet olyan anyagok szállítására használni, amelyek a vezetés biztonságát akadályozzák vagy természetük, méretük, alakjuk vagy súlyuk folytán kárt okoznak a bérelt személygépjárműben, illetőleg a közlekedés biztonságát hátrányosan befolyásolják.
  16. Tilós a bérelt személygépjárművet gyúlékony, mérgező vagy más veszélyes anyag szállítására használni, feltéve, hogy a szállított mennyiség a hétköznapi használattal összeegyeztethető mennyiséget meghaladja.
  17. A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bérelt személygépjárműben GPS üzemel, amely a bérelt személygépjármű tartózkodási helyét, közlekedési útvonalát, sebességét méri és rögzíti. A szolgáltató ezen adatokat jogosult felhasználni annak ellenőrzése céljából, hogy a megrendelő szerződéses kötelezettségeinek eleget tesz-e, valamint, hogy meghaladta-e a bérleti díj által fedezett használat mértékét, keletkezett-e bármilyen jogcímen a megrendelőnek utólagos díjfizetési kötelezettsége. A megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a GPS által rögzített adatokat a személygépjárművet érintő kárrendezési, hatósági, bírósági eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szolgáltató jogosult a megrendelő hozzájárulása nélkül is a biztosító, eljáró hatóságok, bíróságok részére átadni.
  18. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelőnek a 4.5. pontban jelzett okiratban rögzített adatait a szolgáltató jogosult a személygépjárművet érintő kárrendezési, hatósági, bírósági eljárás eredményes lefolytatása érdekében a megrendelő hozzájárulása nélkül is a biztosító, eljáró hatóságok, bíróságok részére átadni.
  19. A szolgáltató a megrendelőnek a bérelt személygépjárműbe bevitt, abban tárolt, abban felejtett ingóságaiért, vagyontárgyaiért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a szolgáltató a bérelt személygépjárműben ottfelejtett ingóságot, vagyontárgyat talál, a lehetőségekhez képest megkísérli felkutatni a talált ingóság, vagyontárgy tulajdonosát. Amennyiben a találást követő nyolc napon belül a tulajdonos felkutatása nem vezet eredményre, a tulajdonos a szolgáltatónál nem jelentkezett, úgy a szolgáltató a talált ingóságot átadja a találás helye szerint illetékes jegyzőnek a Ptk. 5:55. §-ában foglaltaknak megfelelően.
  20. Amennyiben a megrendelő két alkalommal túllépi a bérelt személygépjárművel a 180 km/órás sebességet, úgy a bérelt gépjármű a harmadik alkalomnál letiltásra kerül. A megrendelő ebben az esetben a 3.9. pontban foglalt díjon túl viseli mindazon költségeket, melyek a letiltásból adódóan keletkeznek.
 6. Közlekedési balesetekre vonatkozó különös rendelkezések
  1. Amennyiben a megrendelő az általa bérelt személygépjármű használata során közlekedési baleset részese lesz, úgy haladéktalanul köteles értesíteni a rendőrséget -szükség esetén a mentőket, valamint a tűzoltókat is –, továbbá a szolgáltatót.
  2. A megrendelő köteles a baleset helyszínén maradni a 6.1. pontban értesített hatóságok, valamint a szolgáltató képviselőjének helyszínre érkezéséig. Kivételt képez ez alól, amennyiben a megrendelő azonnali orvosi ellátást igénylő személyi sérülést szenved. Lehetőség szerint a megrendelő tartózkodjon attól, hogy az általa bérelt személygépjárművet a hatóságok helyszínre érkezése előtt elmozdítsa a baleset bekövetkezését követő helyzetéből.
  3. A megrendelő a szolgáltató képviselőjét köteles tájékoztatni a baleset részleteiről, ideértve az eljáró hatóság által megtett intézkedéseket is. A bérelt személygépjárművet ért károsodást, az eset további körülményeit, valamint a személyi sérülés(ek) tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezen jegyzőkönyv alapja lehet a felelősség és a jövőbeni kárigény megállapításának, valamint a kárrendezésnek. A jegyzőkönyv tartalmazza a balesetet rögzítő rendőrségi egység egyedi azonosítószámát, a baleset részletes leírását, a baleset helyét és időpontját, az esetleges tanúk nevét és címét, továbbá minden olyan adatot vagy információt, amely segít a balesethez vezető események tisztázásában.
  4. A megrendelő által bérelt személygépjármű érintettsége melletti baleset esetén a megrendelő által tett elismerő nyilatkozat kizárólag személyesen a megrendelőt köti.
  5. A szolgáltató baleset bekövetkezte esetén a részére átadott kaució teljes összegét jogosult visszatartani a balesetettel összefüggő kárrendezési, hatósági, bírósági eljárások jogerős lezárásáig.
 7. A megrendelő kárfelelőssége
  1. A bérlet időtartama alatt a bérelt személygépjármű a megrendelő felelősségi körébe tartozik, amelyre tekintettel a megrendelő köteles a bérelt személygépjárművet lopástól, megrongálódástól, megsemmisüléstől és bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése, illetve megakadályozása érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, és az ennek megfelelően szükséges minden intézkedést megtenni.
  2. A megrendelő köteles helytállni a bérelt személygépjármű használata során keletkezett valamennyi hibáért, sérülésért és kárért.
  3. A megrendelő a bérelt személygépjárművet ért teljes kárért – beleértve ebbe az értékcsökkenést, az adminisztrációs és szállítási költségeket, továbbá mindazon kárelemeket, amelyet a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben, így különösen a Ptk. 6:522. §-ában foglaltak meghatároznak – az alábbiak szerint felel:
   1. ha bérelt személygépjármű nem rendelkezik Casco biztosítással vagy más, joghatásaiban azzal megegyező biztosítással (továbbiakban: Casco-biztosítás), úgy a megrendelő a bérelt személygépjárműben bekövetkezett teljes kárért felel,
   2. ha a bérelt személygépjármű rendelkezik Casco-biztosítással, úgy a szolgáltató a személygépjárműre kötött Casco-biztosítás alapján fizetendő önrész és a kár 20%-a, de legalább 500.000 Ft összeg közül a kisebb összeg kártérítésként való megfizetésére kötelezi a személygépjárművet a káresemény bekövetkeztekor bérlő megrendelőt.
  4. Ha a megrendelő a jelen ÁSZF 5.2., 5.3., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.15., 5.16. pontjában foglalt tilalmakat megszegi, és a kár ezen tilalmak megszegésével ok-okozati összefüggésben keletkezik a bérelt személygépjárműben, a megrendelő a kár azon részének, melyet a Casco-biztosítás alapján sem térít meg a biztosító, teljes viselésére kötelezhető. Ha a biztosító a helyállási kötelezettségét teljes egészében megtagadja, úgy a megrendelő a teljes kárért felel.
  5. A 7.4. pontban foglalt esetettől függetlenül a megrendelő köteles a 7.3. pontban meghatározott mértéken felül is a bérelt személygépjárművet ért kár azon részének viselésére, amelyet a gépjármű-biztosítás alapján a biztosító a megrendelő felróható magatartása miatt nem térít meg a szolgáltató részére.
  6. A bérelt személygépkocsit a bérlet időtartama alatt ért kár okozója által fizetendő kártérítés jogosultja a szolgáltató. Amennyiben a károkozó vagy harmadik személy a megrendelő javára vagy kezéhez teljesíti a kártérítési összeget, akkor a megrendelő köteles azt hiánytalanul továbbjuttatni a szolgáltató részére. A károkozó harmadik személy által a szolgáltató részére kifizetett kártérítés által ténylegesen fedezett értékig terjedően a szolgáltató nem támaszt a megrendelővel szemben kártérítési igényt, azonban az ezt esetlegesen meghaladóan felmerülő kárát jogosult a megrendelővel szemben a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint érvényesíteni.
  7. Ha a megrendelő a bérelt személygépjármű használata során harmadik személy vagy személyek részére kárt okozott, úgy a megrendelő ezen károkozásért köteles helytállni, valamint köteles mentesíteni a szolgáltatót a káreseménnyel kapcsolatos valamennyi hátrányos jogkövetkezmény alól.
  8. A megrendelő köteles helytállni valamennyi, közlekedési jogszabály vagy más jogszabály által meghatározott tilalom megszegéséért, a megrendelő köteles az emiatt kiszabott bírság, pénzbüntetés, más szankció összegét viselni. Amennyiben a bírságot, pénzbüntetést, más szankció összegét a szolgáltató közvetlenül fizette meg, úgy a megfizetett összeget a szolgáltató jogosult a megrendelőre áthárítani.
  9. Bármilyen káresemény bekövetkezte esetén a megrendelő – amennyiben nem szenvedett azonnali orvosi ellátást igénylő személyi sérülést – haladéktalanul köteles a szolgáltatót, valamint a rendőrséget értesíteni, valamint a bérelt személygépjárműben található kárbejelentő lapot szabályosan kitölteni, és azt a káresemény bekövetkeztétől számított egy napon belül a szolgáltatónak átadni azon a telephelyen, ahol a bérelt személygépjárművet a megrendelő átvette. 
 8. A fogyasztóvédelmi rendelkezések
  1. Fogyasztónak minősül mindazon természetes személy, aki a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységi körén kívül jár el.
  2. A jelen ÁSZF keretében létrejött, fogyasztóval kötött bérleti szerződés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 10. pontja értelmében távollévők között kötött szerződésnek minősül.
  3. A fogyasztót a távollévők között kötött szerződések esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján elállási, valamint felmondási jog illeti meg. A fogyasztó ezen elállási, felmondási jogát a jelen ÁSZF vonatkozásában – figyelemmel a már hivatkozott kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára – a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
  4. A fogyasztó arra vonatkozó kérését, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a 8.3. pontban foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a szolgáltatóval kifejezetten közölni. Jelen ÁSZF alkalmazásában ilyen kifejezett közlésnek minősül, ha a fogyasztó a 8.3. pontban foglalt határidő lejártát megelőző időpontban jelöli meg a bérleti szerződés időtartamának kezdetét, és a bérleti díjat a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizeti. A fogyasztó ezzel egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja az őt megillető elállási, felmondási jogot.
  5. A fogyasztót a bérleti szerződés létrejötte előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.
  6. A fogyasztó elállási, felmondási jogát a zárójelben szereplő linkről (https://shelbyrent.hu/felmondasi-nyilatkozat) elérhető nyilatkozatminta vagy egyértelmű, elállási, felmondási szándékát kifejező nyilatkozata alapján gyakorolhatja. Utóbbi nyilatkozat esetében a fogyasztónak meg kell jelölnie a foglalási szám megadásával, hogy mely szerződéstől kíván elállni, mely szerződést kívánja felmondani.
  7. A fogyasztó szerződéskötési ajánlatát egyértelmű nyilatkozatával vonhatja vissza, a nyilatkozatban a fogyasztónak meg kell jelölnie a foglalási szám megadásával, hogy mely szerződéskötési ajánlatát kívánja visszavonni, továbbá nyilatkozatában fel kell tüntetnie nevét és címét is.
  8. A fogyasztó a 8.6. és 8.7. pontban foglalt nyilatkozatait postai úton, az 1.1. pont a. alpontban megjelölt címre vagy e-mailben az 1.1. pont e. alpontban megjelölt címre köteles eljuttatni. A szolgáltató a fogyasztó ezen nyilatkozatait akkor köteles elfogadni, ha a nyilatkozatok a jelen pontban foglalt módon kerülnek a szolgáltató részére megküldésre.
  9. Ha a fogyasztó kérelmére a szolgáltatás nyújtását a szolgáltató megkezdte, ekként a fogyasztó részére a bérelt személygépjárművet átadta, úgy a fogyasztó felmondási jogának gyakorlása esetén a fogyasztó köteles a felmondás megküldését követő nap 7 órájától 10 órájáig visszaadni a szolgáltató részére. A visszaadásra a 4. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. A bérelt személygépjármű visszaadásának költségeit (így pl. útiköltség) a fogyasztó viseli.
  10. A szolgáltató az ellásról, felmondásról történő tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. A szolgáltató jogosult mindaddig visszatartani a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a fogyasztó a bérelt személygépjárművet vissza nem szolgáltatta.
  11. Ha a megrendelő a szolgáltatás teljesítését a felmondást megelőzően megkezdte, úgy a megrendelő a felmondás megrendelővel történő közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjjal csökkentett összegben köteles a fogyasztó által ellenszolgáltatásért megfizetett összeget visszatéríteni. Ezen arányos díjat a szolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
  12. Az elállás, felmondás folytán visszatérítendő összeget a megrendelő a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
 9. A szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések
  1. Jelen szerződés alkalmazásában szellemi tulajdonnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a szabadalom, a használati mintaoltalom, a védjegy, a kereskedelmi név, cégnév, bármilyen jellegű megjelölés, a domainnév, a védett ismeret (know-how), a szolgáltató weboldalain megjelenő képek, szövegek, cikkek).
  2. A jelen ÁSZF alapján létrejött bérleti szerződés semmilyen módon nem eredményezi a szolgáltató szellemi tulajdonának megrendelőre történő átszállását, továbbá semmilyen módon nem jogosítja fel a megrendelőt a szolgáltató szellemi tulajdonának hasznosítására, használatára.
 10. A szerződés szolgáltató általi azonnali hatályú felmondása
  1. Amennyiben a megrendelő az 5.2., 5.3., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.15., 5.16., tilalmakat megszegi, illetve az 5.20. pontban foglalt eset bekövetkezik, úgy a szolgáltató jogosult a felek között létrejött szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani.
  2. A 10.1. pontban foglalt esetben a megrendelő 4. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a bérelt személygépjárművet a szolgáltató részére visszaszolgáltatni.
  3. A 10.1. pontban foglalt esetben a megrendelő semmilyen díjvisszatérítésre nem jogosult. A szolgáltató általi azonnali hatályú felmondás esetén a szolgáltató a bérleti díj 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbéren felül a megrendelő jogosult a jelen ÁSZF-ben szabályozottak szerint kártérítési igényt is támasztani a megrendelővel szemben, amennyiben a bérelt személygépjármű meghibásodott, kárt szenvedett, megsérült, valamint jogosult minden olyan költséget a megrendelőre hárítani, amely az azonnali hatályú felmondással összefüggésben a szolgáltatónál felmerült.
 11. Az ÁSZF közzététele, módosítása
  1. A szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et köteles a Weboldalon közzétenni. A szolgáltató köteles gondoskodni arról is, hogy a megrendelő számára az ÁSZF korábban hatályban volt változatai is elérhetők legyenek a Weboldalon keresztül. A közzétett ÁSZF, valamint a korábban hatályos ÁSZF szabályzatok a Weboldalról nem szerkeszthető formátumban egyben le is tölthetők.
  2. Jelen ÁSZF-et a szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani.
  3. Az ÁSZF módosításáról a Weboldalon történő közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőző 30. napig tájékoztatást kell közzétenni. E tájékoztatás a közzétételtől számított 15 napig kell, hogy elérhető maradjon. A tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy az ÁSZF mely pontjai és milyen tartalommal kerülnek módosításra, valamint ismertetni kell a módosult rendelkezések hatályba lépésének napját.
 12. Írásbeliség
  1. A felek a jelen ÁSZF-el, illetőleg a megrendelésekkel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kötelesek megtenni. Jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mailes közlés is írásbeli közlésnek minősül, amennyiben a közlés szolgáltató jelen ÁSZF-ben történő e-mail címe, valamint a megrendelő regisztrációkor megadott e-mail címe között zajlik.
  2. Ajánlott és tértivevényes levelek esetén a „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött” vagy más, sikertelen kézbesítést jelentő postai jelzés esetén a küldeményt a feladásától számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A felek által küldött e-maileket a megküldést követő napon kézbesítettnek kell tekinteni.
 13. Jogviták rendezése
  1. A felek a felmerült jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
  2. A megrendelők panaszaikkal az 1.1. pont a. alpontjában megjelölt postacímre küldött vagy az 1.1. pont e. pontjában foglalt e-mail címre írt megkeresésekkel fordulhatnak, továbbá a megrendelők panaszt személyesen vagy telefonon is jogosultak tenni. Személyes szóbeli panaszát a megrendelő azon a telephelyen jogosult megtenni, ahol a bérelt személygépjárművet átvette, telefonos úton közölt szóbeli panaszát pedig az 1.1. pont d. alpontjában rögzített telefonszámon jogosult a szolgáltatóval közölni.
  3. A megrendelő szóbeli vagy telefonos panaszát a szolgáltató panaszfelvételi jegyzőkönyvben rögzíti. Szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvből egy eredeti példányt átad a megrendelő részére. Ha a megrendelő a jegyzőkönyv aláírását megtagadja és a jegyzőkönyvet nem veszi át, a szolgáltató a jegyzőkönyvet a panasz megtételétől számított 15 napon belül ajánlott, tértivevényes küldeményként postázza a megrendelő részére. Telefonos panasz tétele esetén a szolgáltató a jegyzőkönyvet 15 napon belül a megrendelő nyilatkozata szerint e-mailben vagy postai úton megküldi a megrendelő részére.
  4. A szolgáltató a panaszok érdemi kivizsgálásának eredményéről a panasz beérkezésétől számított harminc napon belül nyújt tájékoztatást a megrendelők részére. A megrendelő panaszának elutasítása esetén a szolgáltató köteles indokát adni arra, hogy a panasz miért került elutasításra.
  5. A megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez. A megrendelő választása szerint fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, amely a szolgáltató esetében a Pest Megyei Békéltető Testület (székhely és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2., e-mail: [email protected], hivatali kapu: 560351920 telefonszám: +3617927881).
  6. A megrendelő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
  7. A felek felmerülő jogvitáira nézve a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és a jogvitákra a magyar jog alkalmazandó.
 14. Záró rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF 2022.07.12. napjától lép hatályba, és visszavonásáig vagy módosításáig marad hatályban.
  2. A szolgáltató Magyarországon bejegyzett jogi személy, és mint ilyen korlátozás nélkül szerezhet jogokat és kötelezettségeket, szerződéskötési képességében semmilyen módon korlátozva nincs, harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el saját ügyei vonatkozásában.
  3. A megrendelő szavatolja, hogy jogokat és kötelességeket korlátozás nélkül szerezhet, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem szenved korlátozást, továbbá, hogy saját ügyei vonatkozásában harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el.
  4. A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételek a Ptk. szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, azaz olyan szerződési feltételek, amelyet a szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
  5. A megrendelő a szolgáltatóval szemben fennálló követeléseit kizárólag a szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyre.
  6. A jelen ÁSZF magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő bérleti szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A megrendelő által leadott foglalások, valamint az ahhoz tartozó számlák a szolgáltató által visszaolvasható módon tárolásra kerülnek.
  7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.